Мариета Теодорова Тодорова

Мариета Теодорова Тодорова

Дата на публикуване: 13.06.2018 г.
Професионално направление: Обществено здраве
Докторска програма: Управление на здравните грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Сестрински грижи“
Тема на дисертационния труд: Влияние на някои личностни фактори върху качеството на живот при пациенти с хронична форма на исхемична болест на сърцето
Научен ръководител: Доц. Гергана Петрова, дм
Заповед на Ректора Р – 1182/23.05.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Галина Георгиева Чанева, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. Даниела Ивова Танева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
4. Проф. Захарина Ангелова Савова, дм Външен Член Становище
5. Доц. Макрета Тодорова Драганова, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

23.07.2018 г., 14.00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив