д-р Мария Ангелова Пишмишева-Пелева

д-р Мария Ангелова Пишмишева-Пелева

Дата на публикуване: 06.12.2018 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Инфекциозни болести
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина“
Тема на дисертационния труд: Клинико-епидемиологични аспекти на острата хепатит Е вирусна инфекция
Научни ръководители: Доц. д-р Андрей Петров, дм и Доц. д-р Николай Ватев, дм
Заповед на Ректора Р –2538/16.11.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Камен Сотиров Плочев, дмн Външен Член Рецензия
3. Полк. доц. д-р Андрей Рангелов Галев, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Лилия Маркова Пекова-Върбанова, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Андрей Иванов Петров, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 14.01.2019 г., 14:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.