д-р Мария Димитрова Димитрова

Д-р Мария Димитрова Димитрова

Дата на публикуване: 14.06.2023 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Протетична дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: Сравнително изследване на линейни и обемни изменения на 3D – принтирани и конвенционални пластмаси при снемаемо протезиране
Научни ръководители: Проф. д-р Ангелина Влахова, дм и Доц. д-р инж. Иван Панов (ТУ – София)
Заповед на Ректора №: Р-1335/17.05.2023
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия БГ/EN
2. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Доц. д-р Николай Асенов Апостолов, дм Външен Член Становище БГ/EN
4. Проф. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. д-р Илиан Вангелов Христов, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 17.07.2023 г., от 11.00 ч., в Пета аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив