д-р Мария Захариева Мутафчиева

д-р Мария Захариева Мутафчиева

Дата на публикуване: 22.01.2018 г.
Професионално направление: 7.2 Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Пародонтология и ЗОЛ”
Тема на дисертационния труд: „Имунобиологични ефекти на нискоинтензивна лазерна терапия (НИЛТ) при лечението на орален лихен планус. Експериментални, лабораторни и клинични изследвания.“
Научен ръководител: Доц. д-р Георги Томов, дм
Заповед на Ректора Р – 6/03.01.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Елка Вакрилова Попова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, дм Външен Член Становище
3. Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Георги Томчев Томов, дм МУ-Пловдив Член Становище
5. Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова – Янева, дмн Външен Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
22.02.2018 г. от 11 във Втора аудитория.