д-р Мери Арман Христамян-Цилев

д-р Мери Арман Христамян-Цилев

Дата на публикуване: 17.05.2019 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Епидемиология
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: кат. „Епидемиология и МБС“
Тема на дисертационния труд: Бисфосфонат-асоциирана остеонекроза на челюстите – епидемиологично и клинично проучване
Научни ръководители: Проф. д-р Петя Печалова, дм и Проф. д-р Йорданка Стоилова, дм
Заповед на Ректора Р – 949/10.05.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Ани Кеворк Кеворкян, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Румен Петров Константинов, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Благой Димитров Петров, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 19.06.2019 г., 14:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.