д-р Михаил Жорж Танев

Д-р Михаил Жорж Танев

Дата на публикуване: 18.04.2023 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Пародонтология и ЗОЛ
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Пародонтология и ЗОЛ“
Тема на дисертационния труд: Механизми на ефективност на фотодинамичната терапия в нехирургичното пародонтално лечение
Научен ръководител: проф. д-р Георги Томов, дм
Заповед на Ректора №: Р-3082/02.12.2022
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Доц. Янка Димитрова Карамалакова, дх Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Доц. д-р Мая Димитрова Дойчинова, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
4. Доц. д-р Мария Димитрова Митева-Христова, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. д-р Благовеста Константинова Янева, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 18.05.2023 г. от 14.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив