Д-р Неофит Юриев Спасов

Д-р Неофит Юриев Спасов

Дата на публикуване: 26.02.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“
Тема на дисертационния труд: Сравнителна оценка на хемофилни стави чрез ехография и магнитно-резонансна томография
Научен ръководител: Проф. д-р Мирослава Бошева, дм
Заповед на Ректора №: Р – 2756/02.12.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Искра Русева Христозова, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Петрана Илиева Чакърова, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Валерия Игнатова Калева, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
18.06.2020 г., 11:00 ч. , Първа аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.