д-р Никола Троковски

Д-р Никола Троковски

Дата на публикуване: 19.01.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд: Качество на живот и следоперативни усложнения при ендоскопски и конвенционално оперирани болни със слабинни хернии
Научен ръководител: Проф. д-р Ангел Учиков, дмн
Заповед на Ректора №: Р – 3224/12.12.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия БГ/EN
2. Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Проф. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм Външен Член Становище БГ/EN
4. Проф. д-р Николай Дамянов Дамянов, дмн Външен Член Становище БГ/EN
5. Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 20.02.2023 г., от 11:00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ – Пловдив