Маг. фарм. Николай Борисов Янчев

Маг. фарм. Николай Борисов Янчев

Дата на публикуване: 02.06.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Фармакология и клинична фармакология“
Тема на дисертационния труд: Експериментално фармакологично проучване на екстракт от Sideritis Scardica, Lamiaceae
Научен ръководител: Доц. д-р Делян Делев, дм
Заповед на Ректора №: Р-983/19.04.2023 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Илия Димитров Костадинов, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Чл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн Външен Член Становище БГ/EN
4. Проф. д-р Румен Павлов Николов, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
5. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 06.07.2023 г., от 11:00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс