д-р Николай Стоянов Коев

д-р Николай Стоянов Коев

Дата на публикуване: 28.11.2018 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд: Клиничен анализ на леталитета при оперирани гръдни болни
Научен ръководител: Проф. д-р Ангел Учиков, дмн
Заповед на Ректора Р –2476/08.11.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Георги Паскалев Сафев, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Ваня Николова Узунова, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Иван Петков Новаков, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 14.01.2019 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.