д-р Николай Веселинов Николов

д-р Николай Веселинов Николов

Дата на публикуване: 16.05.2019 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: кат. „Пародонтология и ЗОЛ“
Тема на дисертационния труд: Неинвазивни методи за ранна диагностика на оралните пренеоплазии
Научен ръководител: Доц. д-р Георги Томов, дм и научен консултант: д-р Свитлана Бачурска, дм
Заповед на Ректора Р –762/24.04.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Георги Томчев Томов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Елена Илиева Фиркова-Бернард, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 17.06.2019 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.