д-р Нина Иванова Вутова

д-р Нина Иванова Вутова

Дата на публикуване: 11.03.2021 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Дерматология и венерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Дерматология и венерология“
Тема на дисертационния труд: Диагностична и прогностична стойност на видеокапиляроскопското изследване на периферните кръвоносни съдове при кожни съединително тъканни заболявания
Научни ръководители: Проф. д-р Христо Добрев, дмн и Проф. д-р Анастас Баталов, дм
Заповед на Ректора: Р – 178/03.02.2021
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Христо Петров Добрев, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Любка Гаврилова Митева, дф Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 19.04.2021 г., от 11.00 ч., чрез платформата ZOOM.