д-р Орлина Георгиева Чанева

д-р Орлина Георгиева Чанева

Дата на публикуване: 11.11.2021 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Неврология“
Тема на дисертационния труд: „Ефекти на Levetiracetam върху съня и дневната бодрост при пациенти с епилепсия“
Научен ръководител: Доц. д-р Екатерина Витева-Велкова, дмн
Заповед на Ректора: Р – 1441/07.09.2021
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Екатерина Иванова Витева-Велкова, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Иван Николаев Стайков, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Иван Анастасов Петров, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Георги Панов Панов, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 13.12.2021 г. от 11:00 ч. в електронна среда на платформа ZOOM.