Д-р Петър Антонов Антонов

Д-р Петър Антонов Антонов

Дата на публикуване: 21.04.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Урология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Урология и обща медицина
Тема на дисертационния труд: Генитални тумори при мъжа – казуистика и разнообразие
Научен ръководител: Проф. д-р Иван Дечев, дм
Заповед на Ректора Р – 565/05.04.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Дечев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Славчо Кънчев, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Светослав Николов, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Веселин Беловеждов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Цветин Генадиев, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

22.05.2017 г., 11,00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив