Паолина Кънчева Лукова

Паолина Кънчева Лукова

Дата на публикуване: 20.04.2018 г.
Професионално направление: Фармация
Докторска програма: Фармакогнозия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Фармакогнозия и фармацевтична химия
Тема на дисертационния труд: Изследване пребиотичния потенциал на полизахариди при някои видове от род Plantago L., разпространени в България
Научни ръководители: Проф. Илия Илиев, дб и проф. Румен Младенов, дб
Заповед на Ректора Р –617/30.03.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Румен Младенов, дб МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. Гесасим Китанов, дф Външен Член Рецензия
3. Доц. Тонка Василева, дб Външен Член Рецензия
4. Проф. Стефан Николов, дфн Външен Член Становище
5. Доц. Калин Иванов, дф МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
14.00 ч., 31.05.2018 г., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.