д-р Пенчо Георгиев Георгиев

д-р Пенчо Георгиев Георгиев

Дата на публикуване:01.09.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Хематология и преливане на кръв
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Първа катедра по вътрешни болести, секция „Хематология“
Тема на дисертационния труд: Ефект на хелатиращата терапия върху желязното свръхнатоварване, челнодробната и сърдечна дисфункция при възрастни пациенти с трансфузионна зависима β-таласемия
Научен ръководител: Доц. д-р Веселина Горанова-Маринова, дм
Заповед на Ректора: Р –1303/10.08.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Веселина Стефанова Горанова-Маринова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Лиана Тодорова Герчева-Кючукова, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Боряна Емануилова Аврамова, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 22.10.2020 г., от 11:00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.