д-р Пенка Василева Петлешкова-Ангелова

д-р Пенка Василева Петлешкова-Ангелова

Дата на публикуване: 29.07.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Педиатрия и медицинска генетика“
Тема на дисертационния труд: Процедурна болка при доносени новородени – оценка и възможности за повлияване с нефармакологични средства
Научни ръководители: Проф. д-р Мая Кръстева-Вилмош, дм; доц. д-р Илияна Пачева, дм
Заповед на Ректора: Р-1091/10.07.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мая Богданова Кръстева-Вилмош, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Боряна Петрова Слънчева, дм Външен Член Становище
3. Доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Виктория Атанасова Георгиева, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Ваня Недкова Коларова, дм  Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 14.09.2020 г., 14:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.