д-р Петър Ангелов Учиков

Д-р Петър Ангелов Учиков

Дата на публикуване: 31.05.2021 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гръдна хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд: Оценка на влиянието на хормоналните, менструални и репродуктивни фактори и анализ на преживяемостта при жени с недребноклетъчен белодробен рак
Научен ръководител: Доц. д-р Георги Присадов, дм и Доц. д-р Силвия Генова, дм
Заповед на Ректора: № Р-734/19.05.2021
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Иван Петков  Новаков, дмн МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Проф. д-р Деян Емилов Йорданов, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
4. Проф. д-р Петър Христов Петров, дмн Външен Член Становище БГ/EN
5. Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: на 01.07.2021 г., от 11.00 ч, в Първа аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.