д-р Петър Георгиев Василев

д-р Петър Георгиев Василев

Дата на публикуване: 25.05.2021 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Инфекциозни болести
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина“
Тема на дисертационния труд: „Проучвания върху клинико-епидемиологични характеристики и някои патогенетични механизми при clostridium difficile инфекция“
Научни ръководители: проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дм, дмн и проф. Валентин Иванов Турийски, дб
Заповед на Ректора: Р – 495/07.04.2021
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Иван Георгиев Балтаджиев, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. Полк. проф. д-р Георги Тодоров Попов, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дб Външен Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 28.06.2021 г. от 11 часа в електронна среда на платформа ZOOM