д-р Петър Иванов Хрисчев

д-р Петър Иванов Хрисчев

Дата на публикуване: 26.03.2018
Професионално направление:  7.1. Медицина
Докторска програма:  Физиология на животните и човека
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено:  Катедра „Физиология“
Тема на дисертационния труд:  Функционални, хормонални и клинико-химични аспекти на диетично-индуциран метаболитен синдром при мъжки и женски плъхове в условия на субмаксимална тренировка“
Научен ръководител:  доц. д-р Катерина Георгиева, дм
Заповед на Ректора:  № Р-437/06.03.2018
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Христо Атанасов Христов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Катерина Николова Георгиева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 26.04.2018 г., 11:00 ч, Осма аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.