д-р Петя Георгиева Хаджигеоргиева-Каназирска

д-р Петя Георгиева Хаджигеоргиева-Каназирска

Дата на публикуване: 29.09.2017 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия”
Тема на дисертационния труд: „Диагностични възможности на конусно лъчевата компютърна томография при ретенция на третите молари на долна челюст“
Научен ръководител: Доц. д-р Георги Йорданов, дм
Заповед на Ректора Р – 1689/01.09.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Владимир Николов Сираков, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Доан Джевдет Зия, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

30.10.2017 г., 11.00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.