д-р Петя Костадинова Аргирова

д-р Петя Костадинова Аргирова

Дата на публикуване: 13.05.2021 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Инфекциозни болести
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина“
Тема на дисертационния труд: Клинична и епидемиологична характеристика на съвременните бактериални невроинфекции. Възможности за ваксинопрофилактика
Научни ръководители: Доц. д-р Андрей Петров, дм и Проф. д-р Николай Ватев, дм
Заповед на Ректора: Р – 364/17.03.2021
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Лилия Маркова Пекова-Върбанова, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дм Външен Член Рецензия
4. Полк. проф. д-р Георги Тодоров Попов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Андрей Иванов Петров, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: на 24.06.2021 г., от 11.00 ч, във виртуална среда на платформа ZOOM