д-р Петя Николаева Дърмонска

д-р Петя Николаева Дърмонска

Дата на публикуване: 18.06.2018 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Анатомия, хистология и ембриология“
Тема на дисертационния труд: Сравнителна характеристика на физическото развитие, телесния състав и телесна охраненост на деца с ромски етнически произход
Научен ръководител: Проф. д-р Стефан Сивков, дм
Заповед на Ректора Р–1010/08.05.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Мима Иванова Николова, дбн Външен Член Рецензия
3. Доц. Ивайла Янкова Иванова-Пандурска, доктор Външен Член Рецензия
4. Доц. Зорка Петрова Митова, доктор Външен Член Становище
5. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева, кмн МУ-Пловдив Член Становище
Aвтореферат
Заключителното заседание на журито: 23.07.2018 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.