Петя Тодорова Пенева

Петя Тодорова Пенева

Дата на публикуване: 14.01.2022 г.
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Технология на лекарствените форми и биофармация
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: катедра „Фармацевтични науки”
Тема на дисертационния труд: Емулгели и бигели – оптимизиран подход за дермално приложение на кетопрофен
Научен ръководител: Проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф
Заповед на Ректора №: Р-2266/07.12.2021
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. Бисера Асенова Пиличева, дф МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Проф. Красимира Павлова Йончева, дфн Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Доц. Стефка Николова Иванова-Титева, дф Външен Член Рецензия БГ/EN
4. Проф. Деница Богомилова Момекова, дф Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. Калин Валентинов Иванов, дф МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 17.02.2022 г., от 11.00 ч. във виртуална среда на платформа ZOOM