Пламен Димитров Кацаров

Пламен Димитров Кацаров

Дата на публикуване: 01.09.2017 г.
Професионално направление: Фармация
Докторска програма: Технология на лекарствените форми и биофармация
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Фармацевтични науки
Тема на дисертационния труд: Полимерни микросфери с доксиламин и пиридоксин за назално приложение
Научен ръководител: Проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф
Заповед на Ректора Р – 1575/31.07.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф.Маргарита Касърова-Трайкова, дф МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Николай Ламбов, дф Външен Член Рецензия
3. Проф. Димитър Рачев, дф Външен Член Рецензия
4. Проф. Красимира Йончева, дф Външен Член Становище
5. Доц. Стефка Иванова-Титева, дф МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

02.10.2017 г., 11.00 ч, Втора аудитория на аудиторен комплекс