Д-р Радица Соколова

Д-р Радица Соколова

Дата на публикуване: 10.01.2018 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Дерматология и венерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Дерматология и венерология“
Тема на дисертационния труд: Проучвания върху кожната и общата имунна реактивност при пациенти със
захарен диабет тип II
Научен ръководител: Доц. д-р Румяна Янкова, дм
Заповед на Ректора Р – 2385/17.11.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Орбецова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Жана Казанджиева, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Георги Николов, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Развигор Дърленски, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Румяна Янкова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
19.02.2018 г., 11,00 ч. Втора аудитория.