Д-р Ралица Димитрова Кермедчиева – Методиева

Д-р Ралица Димитрова Кермедчиева – Методиева

Дата на публикуване: 12.08.2021 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Офталмология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Очни болести“
Тема на дисертационния труд: Конфокална микроскопия и предно-сегментна оптична кохерентна томография на филтрационни възглавнички след трабекулектомия
Научен ръководител: Проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, дм
Заповед на Ректора: Р – 1235/22.07.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм, FEBO МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн, FEBO, FICO (Hon) Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Яна Монолова Манолова, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Александър Хуго Оскар, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 16.09.2021 г., 11:00 ч, в електронна среда на платформа ZOOM