ас. Райна Георгиева Ардашева

ас. Райна Георгиева Ардашева

Дата на публикуване: 29.05.2017 г.
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Биофизика
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Катедра „Медицинска физика и биофизика”
Тема на дисертационния труд: „In vivo и in vitro изследвания върху функционални и биохимични увреждания в тъкани и органи на гастроинтестиналния тракт при експериментален модел на повишено вътрекоремно налягане ”
Научни ръководители: Доц. Валентин Турийски, дф, Проф. д-р Владимир Сираков, дмн
Научен консултант: Доц. Марияна Аргирова, дхн
Заповед на Ректора Р-999/22.05.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. Валентин Иванов Турийски, дф МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Кичка Георгиева Велкова, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Акад. д-р Радомир Георгиев Радомиров, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм Външен Член Становище
5. Доц. Албена Георгиева Йорданова, дб Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

29.06.2017 г. от 11.00 ч. във Девета аудитория на Аудиторен комплекс.