Д-р Ренета Йовчева Койчева

Д-р Ренета Йовчева Койчева

Дата на публикуване: 02.10.2023 г.
Професионално направление:  7.1. Медицина
Докторска програма:  Нефрология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по вътрешни болести, секция „Нефрология“
Тема на дисертационния труд: „Сърдечни биомаркери и ехокардиографски промени при пациенти с бъбречна недостатъчност на хемодиализно лечение“
Научни ръководители: Доц. д-р Едуард Тилкиян, дм и доц. д-р Маргарит Пенев, дм
Заповед на Ректора №: Р–2309/21.08.2023 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Емил Павлов Кумчев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия БГ/EN
2. Проф. д-р Евгений Стефанов Възелов, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Проф. д-р Райна Теодосиева Робева, дм Външен Член Становище БГ/EN
4. Доц. д-р Бисер Кирилов Борисов, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Проф. д-р Мария Петкова Токмакова, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 06.11.2023 г., от 14:00 ч.,  във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив