д-р Рени Руменова Христова

д-р Рени Руменова Христова

Дата на публикуване: 18.08.2017
Професионално направление:  7.1. Медицина
Докторска програма:  Дерматология и венерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено:  Катедра  „Дерматология и венерология”
Тема на дисертационния труд:  „Диагностична и прогностична стойност на нокътните промени при кожни и други заболявания“
Научен ръководител:  Проф. д-р Христо Добрев, дм
Заповед на Ректора Р – /.  № Р-1000/22.05.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Христо Петров Добрев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Любка Гаврилова Митева, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Мария Борисова Балабанова, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 12.02.2017 г., 11.00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.