Д-р Росица Валериева Каралилова

Д-р Росица Валериева Каралилова

Дата на публикуване:
Професионално направление:  7.1. Медицина
Докторска програма:  Ревматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на ВБ“
Тема на дисертационния труд:  „Диагностични възможности на нови ултрасонографски техники за оценка на кожно, ставно, периставно и белодробно ангажиране при системна склероза“
Научен ръководител: Проф. д-р Анастас Баталов, дм
Заповед на Ректора №:    Р – 2686/18.12.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.  Проф. д-р Анастас  Баталов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2.  Проф. д-р Златимир Коларов, дмн Външен Член Рецензия
3.  Проф. д-р Румен Стоилов, дм Външен Член Становище
4.  Проф. д-р Рашо Рашков, дмн Външен Член Становище
5. Доц. д-р Мариела Генева-Попова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключително заседание:  25.01.2018 г., 12.00 ч, Втора аудитория на аудиторен комплекс.