д-р Даниела Стефанова Милева-Николова

д-р Даниела Стефанова Милева-Николова

Дата на публикуване: 28.04.2017 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща медицина
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Урология и обща медицина”
Тема на дисертационния труд: „Полиморбидност в общата медицинска практика”
Научен ръководител: Доц. д-р Радост Асенова, дм
Заповед на Ректора Р-737/21.04.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ-Пловдив Председател Становищеонс
2. Доц. д-р Радост Спиридонова, Асенова, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Цветелина Валентинова Митева, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

29.05.2017 г., 15.00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив