д-р Севдалина Севдалинова Караиванова-Кандиларова

д-р Севдалина Севдалинова Караиванова-Кандиларова

Дата на публикуване: 31.10.2017
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Психиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Психиатрия и медицинска психология”
Тема на дисертационния труд: „Неврофизиологични маркери за диагноза и прогноза при депресия.“
Научни ръководители: Проф. д-р Валентин Акабалиев, дмн; проф. д-р Дроздстой Стоянов, дм
Заповед на Ректора Р – 1992/06.10.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Богдан Милков Драгански, дм Външен Член Становище
3. Проф. д-р Кичка Георгиева Велкова, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия
4. Проф. д-р Румен Василев Милев, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Георги Панов Панов, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

27.11.2017 г. от 12 часа във Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.