д-р Силвия Ангелова Крумова

д-р Силвия Ангелова Крумова

Дата на публикуване: 11.05.2021 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Офталмология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Очни болести“
Тема на дисертационния труд: Създаване на OCT база данни за слоя на нервните влакна, макулената дебелина в детска възраст и сравнителен анализ на тези показатели при деца с ретинопатия на недоносеното
Научен ръководител: Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм, FEBO
Заповед на Ректора: Р – 423/25.03.2021
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм Външен Член Становище
3. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Галина Георгиева Димитрова, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм, FEBO МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 24.06.2021 г., от 14.00 ч., във виртуална среда на платформа ZOOM