Снежанка Стефанова Драгушева

Снежанка Стефанова Драгушева

Дата на публикуване: 10.08.2017
Професионално направление:  7.4. Обществено здраве
Докторска програма:  Управление на здравните грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено:  катедра „Управление на здравните грижи“
Тема на дисертационния труд:  „Формиране на професионална компетентност у бъдещите медицински сестри в условията на преддипломния стаж“
Научен ръководител:  Проф. Биянка Торньова, дп,  Научен консултант: Доц. Даниела Танева, дм
Заповед на Ректора Р – 1576/31.07.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Атанасова Семерджиева, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Доц. Галена Стоянова Иванова, дп Външен Член Рецензия
3. Доц. Албена Николаева Андонова, дм Външен Член Становище
4. Доц. Росица Николова Дойновска, дм Външен Член Становище
5. Доц. Даниела Ивова Танева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 14.09.2017 г., 14.00 ч, Втора аудитория на аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.