д-р Снежина Стефанова Костянева-Желинска

д-р Снежина Стефанова Костянева-Желинска

Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Офталмология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Очни болести“
Тема на дисертационния труд: Темп на функционална прогресия и комлексна оценка на периметричните и ОСТ промени при откритоъгълна глаукома
Научен ръководител: Доц. д-р Марин Атанасов, дм
Заповед на Ректора Р-1057/09.05.2018
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм Външен Член Становище
3. Доц. д-р Зорница Иванова Златарова, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Наталия Христова Петкова-Влахова, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 09.07.2018 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.