София Георгиева Ангелова

София Георгиева Ангелова

Дата на публикуване: 19.01.2022 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Психиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Психиатрия и медицинска психология“
Тема на дисертационния труд: „Личност, благополучие и психично здраве”
Научни ръководители: Проф. д-р Робърт Клонинджър, дмн (Вашингтонски университет Сейт Луис, САЩ) и проф. д-р Валентин Акабалиев, дмн
Заповед на Ректора: Р – 2025/03.11.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Донка Димитрова Димитрова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. Десислава Иванова  Ванкова, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Стойка Петрова Пенкова Външен Член Становище
5. Проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов, дмн МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 21.02.2022 г., 14:00 ч, във виртуална среда на платформа ZOOM