д-р Станислав Иванов Вълканов

д-р Станислав Иванов Вълканов

Дата на публикуване: 27.10.2017 г.
Професионално направление:  7.1. Медицина
Докторска програма:  Урология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено:  Катедра „Урология и обща медицина“
Тема на дисертационния труд:  Уретерореноскопия, комбинирана с holmium-yag лазерна литотрипсия, за лечение на уретерни камъни. Резултати, усложнения и предиктори за успех“
Научен ръководител:  проф. д-р Иван Дечев, дм
Заповед на Ректора  № Р-1888/26.09.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2.проф. д-р Димитър Динков Младенов, дмн Външен Член Рецензия
3.доц. д-р Красимир Проданов Янев, дм Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Цветин Трифонов Генадиев, дм Външен Член Становище
5. проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автороферат
Заключителното заседание на журито: 27.11.2017 г., 14:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.