д-р Станислава Димитрова Попова-Белова

д-р Станислава Димитрова Попова-Белова

Дата на публикуване: 31.01.2022 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ревматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“
Тема на дисертационния труд: „Клинични, клинико-лабораторни и
инструментални характеристики на
синовиалната течност при болни с псориатичен артрит“
Научен ръководител: Проф. д-р Анастас Згуров Баталов дм
Заповед на Ректора: Р – 65/18.01.2022
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Мариана Иванова Гойчева, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Иван Йорданов Шейтанов, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 07.03.2022 г., от 11.00 ч. във виртуална среда на платформа ZOOM