д-р Стефан Чавдаров Златев

д-р Стефан Чавдаров Златев

Дата на публикуване: 18.02.2019 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Ортопедична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Протетична дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: Антропометрични зависимости и тяхната относителност в естетичното планиране
Научен ръководител: проф. д-р Христо Кисов, дм
Заповед на Ректора Р-35/07.01.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Христо Калчев Кисов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Чл.-кор. проф. д-р Йордан Алексиев Йорданов, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Мирослава Веселинова Йорданова-Чапрашикян, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 18.03.2019 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.