д-р Стефан Спасов Консулов

д-р Стефан Спасов Консулов

Дата на публикуване:
Професионално направление:  7.1. Медицина
Докторска програма:  Оториноларингология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено:  катедра „Ушни, носни и гърлени болести“
Тема на дисертационния труд:  „Сравнителни характеристики на два хирургични метода – коблатор тонзилектомия и конвенционална тонзилектомия“
Научен ръководител:  Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, дмн
Заповед на Ректора Р –1357/03.07.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Илия Петков Йовчев, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Петър Иванов Руев, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Благой Димитров Петров, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Диляна Вичева Вичева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 11.09.2017 г., 14.00 ч, Втора аудитория на аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.