д-р Стоян Симеонов Новаков

д-р Стоян Симеонов Новаков

Дата на публикуване: 05.05.2017 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Анатомия, хистология и ембриология”
Тема на дисертационния труд: „Анатомични вариации у човека – част от анатомичната наука и значение за медицината“
Научен ръководител: проф. д-р Стефан Сивков, дм
Заповед на Ректора Р-436/17.03.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. чл.- кор. проф. д-р Йордан Алексиев Йорданов, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
4. проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн Външен Член Становище
5. проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
05.06.2017 г., 14,00 ч, Трета аудитория