д-р Светла Георгиева Петрова-Бучкова

Д-р Светла Георгиева Петрова-Бучкова

Дата на публикуване: 27.04.2023 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Детска дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: Моларно-инцизивна хипоминерализация – разпространение, морфология и рискови фактори
Научен ръководител: проф. д-р Ани Белчева-Криворова, дм
Заповед на Ректора №: Р-1007/24.04.2023
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Мария Петрова Шиндова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия БГ/EN
2. Проф. д-р Лилия Борисова Дойчинова, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Доц. д-р Елка Николаева Радева, дм Външен Член Становище БГ/EN
4. Доц. д-р Надежда Георгиева Митова, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Проф. д-р Георги Томчев Томов, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 29.05.2023 г. от 11.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив