д-р Свитлана Юриевна Бачурска

д-р Свитлана Юриевна Бачурска

Дата на публикуване: 24.04.2017 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Патологоанатомия и цитопатология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина”
Тема на дисертационния труд: „Диагностична стойност на ERG в имунохистохимичния панел за доказване на простатен корцином на иглени биопсии”
Научен ръководител: Доц. д-р Веселин Беловеждов, дм
Заповед на Ректора Р-564/04.04.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Анна Петрова Михова, дмн Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Иван Недков Иванов, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
01.06.2017 г., 14.00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив