Теодора Димчева Димчева

Теодора Димчева Димчева

Дата на публикуване: 13.04.2017 г.
Професионално направление: Обществено здраве
Докторска програма: Медицинска информатика
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“
Тема на дисертационния труд: „Мениджмънт на хроничната обструктивна белодробна болест – приложение на информационните технологии“
Научен ръководител: Проф. д-р Нонка Матева, дм
Научен консултант: Д-р Гергана Форева, дм
Заповед на Ректора Р – 607/06.04.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Нонка Матева, дм  МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Стоянка Желева-Попова, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Клара Докова, дм Външен Член Становище
4. Доц. Катя Пеева, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Радост Асенова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

14:00 ч. на 15.05.2017 г. в Осма аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.