д-р Таня Любомирова Сапунджиева

д-р Таня Любомирова Сапунджиева

Дата на публикуване: 17.01.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ревматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“
Тема на дисертационния труд: Приложение на мускулно-скелетната ултрасонография като биомаркер за ремисия при пациенти с ревматоиден артрит – проспективно едногодишно наблюдение
Научен ръководител: Проф. д-р Анастас Баталов, дм
Заповед на Ректора:  Р–2901/13.12.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Симеон Валентинов Монов, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Мариела Генчева Генева-Попова, дм  МУ-Пловдив Член Рецензия
4. Доц. д-р Иван Йорданов Шейтанов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Цветанка Петрова Петранова, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 11:30 ч. на 24.02.2020 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.