Инж. Татяна Георгиева Боева

Инж. Татяна Георгиева Боева

Дата на публикуване: 11.10.2017 г.
Професионално направление: Обществено здраве
Докторска програма: Медицинска информатика
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение”
Тема на дисертационния труд: „Компютърно моделиране на трансверзалните лицеви несъответствия с приложение в ортодонтската практика.“
Научи ръководители: Проф. Нонка Матева, дм
Доц. д-р Силвия Кръстева, дм
Заповед на Ректора Р – 1740/14.09.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Силвия Ангелова Кръстева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Росица Желязкова Донева, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р инж. Малинка Спасова Иванова Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Мария Стойкова Стойкова-Братойчева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

16.11.2017 г. от 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.