Теодора Крумова Томова

Теодора Крумова Томова

Дата на публикуване: 07.09.2021 г.
Професионално направление: 4.2. Химически науки
Докторска програма: Органична химия и органичен анализ
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: катедра „Химични науки”
Тема на дисертационния труд: Фитохимичен състав и фармакологичен потенциал на семена от GINKO BILOBA L.
Научен ръководител: Проф. Марияна Аргирова, дхн
Заповед на Ректора №: Р-1215/20.07.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. Кирил Блажев Гавазов, дх МУ-Пловдив Председател Становище
БГ/EN
2. Проф. Петко Недялков Денев, дх Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. Проф. Гинка Атанасова Антова, дх Външен Член Рецензия
БГ/EN
4. Доц. Иван Георгиев Иванов, дх Външен Член Становище
БГ/EN
5. Доц. Здравка Янчева Велкова, дт МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 11.10.2021 г., 14:00 ч, в електронна среда на платформа ZOOM