Теодора Русева Станкова

Теодора Русева Станкова

Дата на публикуване: 03.08.2020 г.
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Медицинска биохимия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: катедра „Биохимия“
Тема на дисертационния труд: Проучвания върху посттранслационнo модифицирани бeлтъци при метаболитeн синдрoм и захарeн диaбeт тип 2
Научни ръководители: Проф. Ана Манева, дбн и Доц. Стефка Владева, дм
Заповед на Ректора Р – 1077/09.07.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб МУ-Пловдив Председател Становище
БГ/EN
2. Проф. Илия Николов Илиев, дб Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. Проф. Диана Георгиева Иванова, дбн Външен Член Становище
БГ/EN
4. Доц. Милка Аспарухова Нашар, дф Външен Член Рецензия
БГ/EN
5. Доц. д-р Боян Иванов Нончев, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
Автореферат
БГ/EN
Заключителното заседание на журито:

14:00 ч. на 03.09.2020 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.