д-р Цветанка Димитрова Петлешкова

Д-р Цветанка Димитрова Петлешкова

Дата на публикуване: 19.05.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Анатомия, хистология и ембриология“
Тема на дисертационния труд: Кефалометрично изследване на лицето на млади българи чрез 3D лазерно сканиране
Научни ръководители: Проф. д-р Стефан Сивков, дм и Доц. д-р Павел Тимонов, дм
Заповед на Ректора №: Р-828/05.04.2023 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Стоян Симеонов Новаков, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
4. Доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. д-р Надя Иванова Пенкова, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 22.06.2023 г. от 11.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив